بازدید جدید از تاَسیسات شرکت بوستان- سبز [fr]

سفیر فرانسه و معاون رئیس آژانس انکشافی فرانسه ( AFD ) بازدید جدیدی از تاَسیسات شرکت بوستان- سبز بعمل آوردند. شرکت زراعتی بوستان- سبز در بگرام واقع در چهل کیلومتری شمال کابل قرار دارد.

JPEG

بدین مناسبت، فعالیت مکمل این شرکت که از مهارت های تخنیکی فرانسه در ساحهء زراعت مستفید می شود، مشاهده و بررسی گردید. این دیدار زمینه را نیز مساعد ساخت تا با مسئولین بوستان- سبز جهت تشخیص و مطرح ساختن باهمی راهکارهای جدید همکاری در بخش آموزش و پرورش گفتگو و تبادل نظر صورت گیرد.

تاریخ نشر 26/03/2015

قسمت بالایی صفحه