بازدید جالبی از کاخ ریاست جمهوری اِلیزهِ – پاریس، فرانسه

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

جهت انجام سفر کوتاهی به داخل کاخ اِلیزهِ، لطفاً در اینجا کلیک نمایید : http://www.elysee.fr/la-presidence/les-pieces-du-palais سفر خوش !

تاریخ نشر 21/09/2016

قسمت بالایی صفحه