بازدید تحقیقاتی یک هیئت وکلای افغانستان از مکتب ملی وکلای فرانسه [fr]

از 18 الی 27 نوامبر 2013، یک هیئت متشکل از 6 وکیل افغانی مسوول آموزش نخستین قضات در افغانستان در یک بازدید مطالعاتی در فرانسه که توسط مکتب ملی وکلای فرانسه راه اندازی شده بود، سهم گرفتند.

این بازدید توسط همکاری امریکایی تمویل شده و توسط همکاری فرانسه در نتیجه سعی و تلاش آقای گیسلان پواسونییر، وکیل و کارشناس تخنیکی بین المللی مسوول پروژه سفارت فرانسه در بخش تقویت حاکمیت دولتی در افغانستان، حمایت گردیده بود. طی این بازدید، موارد در رابطه به ساختار آموزش نخستین شاگردان فرانسوی که میخواهند وکیل شوند در شهر بوردو برای این هیئت به معرفی گرفته شد. متعاقباً ساختار آموزش دایمی که برای وکلای برحال فرانسوی در نظر گرفته شده و توسط پاریس اداره میگردد، به معرفی گرفته شد.

برای استفاده موثر از اصول پیداگوژیکی فرانسه، هیئت افغانی در دروس عملی و در یک جلسه آموزش دوامدار اشتراک ورزیدند.

این بازدید برای وکلای افغانی فرصت داد تا آنها از جزئیات برنامه آموزشی وکلای فرانسوی در مکتب ملی وکلای فرانسه آگاهی بدست آورده و بتوانند از یکتعداد میتودهای فرانسوی الهام گرفته و در سیستم آموزشی قضات افغانستان از آن استفاده به عمل آورند.

از سال 2007 بدینسو، در چوکات فعالیت به منظور تقویت دوباره حاکمیت دولتی، همکاری فرانسوی از آموزش وکلای افغانی چه از نگاهی مالی و چه از نگاهی پیداگوژیکی حمایت مینماید.

تاریخ نشر 04/12/2013

قسمت بالایی صفحه