بازدید اولیوی و ماری میتران از افغانستان برای بنیاد "معماران جدید – نخست" [fr]

از تاریخ ۳۰ اپریل الی ۳ می ۲۰۱۶ (از ۱۰ تا ۱۴ ثور ۱۳۹۵)، آقای اولیوی میتران موَسس و نمایندهء بنیاد "معماران جدید – نخست" و دخترش ماری رئیسه بنیاد مذکور، چند روزی در افغانستان رحل اقامت افگندند. آنها طی دومین دیدار شان در مدت یک سال، از چند مکتبی که از سوی انجمن های فرانسوی در ولایات کابل، پروان و پنجشیر حمایت می شود، بازدید بعمل آوردند.

بنیاد "معماران جدید – نخست" می کوشد تا پروژه های انکشافی، ساختمانی و طرح تمام فعالیت ها در راستای بهبود شرایط زندگی، صحت، دسترسی به تعلیم و تربیه و زمینهء اشتغال برای جوامع محلی را در منصه عمل قرار دهد. بنیاد مذکور بدین منوال پشتیبانی خویش را از موسسات غیر دولتی حاضر در کشورهای از سهولت و توجه بدور افتاده یا گریبانگیر با شرایط اضطراری و عاجل مبذول می دارد. بنیاد یادشده که در امور تعلیمی تخصص و مهارت داشته و از قبل با چندین نهاد در کشور نیجِر کمک می کند، تصمیم گرفته است تا ساحه فعالیت اش را در افغانستان گسترش دهد و در این کشور از چند سالی بدینسو در کنار انجمن "افغانستان فردا" متعهد می باشد. بنیاد مدنظر دارد تا طی حداقل ده سال آینده عملکرداش را بسط دهد. با داشتن این دیدگاه، بازدیدها از مکاتب و گفتگوهای انجام یافته با مدیران نهادهای تعلیمی، مقامات ریاست معارف ولایات و همچنان با والیان، فرصت اینرا مساعد گردانید تا احتیاجات و کمبودات بگونه دقیقی مشاهده و ارزیابی شود.

JPEG

روز ۲ می (۱۳ ثور) که به بازدید از ساحه در مناطق پنجشیر و پروان اختصاص یافته بود، زمینه رفتن به چند مکتب تدریسات ثانیوی برخوردار از حمایه انجمن های "افغانستان آزاد"، "نگار" و "اَفرَن" را مساعد ساخت. سه انجمن یادشده از پشتیبانی بنیاد "معماران جدید – نخست" بذریعهء انجمن "افغانستان فردا" مستفید می شوند. از زمرهء نهادهای تعلیمی که معهء سفیر فرانسه مورد بازدید واقع شد، دو باب آن تنها به امور تعلیم و تربیه دختران جوان اختصاص یافته است، یعنی لیسه اناثیه بازارک مرکز ولایت پنجشیر و لیسه ملالی در قریهء عنابه. آقای اولیوی میتران به ادامهء بازدید قبلی اش در ماه جولای سال ۲۰۱۵، عملکردهای بسررسیده بخصوص در عرصهء اعمار ساختمان های که در بهبود ضروریات یومیه شاگردان و معلمین (اماکن مطالعه، اتاق های مربوط به تکنالوژی معلوماتی، تخته های انرژی آفتاب، کودکستان ها برای اطفال معلمین وغیره) موَثر تمام می شود وهمچنان شرایط سلامت و سازگاری صحی ساختارها (اعمار بلاک های بهداشتی) را مشاهده و بررسی نمود.

آقای میتران جهت پیگیری ارتقا و بهبود شرایط تدریس و آموزش، تمویل مالی ای به هزینهء ۵۰۰۰۰ یورو را طی ۱۰ سال پیشنهاد نمود و آرزومندی خودرا در راستای حمایه خاص از انتظام اتاق ها برای مکتب تجربوی چاریکار ابراز داشت. این مکتب تجربوی واقع در پنجاه کیلومتری شمال کابل ازسوی انجمن "اَفرَن" همراهی و دنبال می گردد.

بازدید از ساحه در ملاقاتی با والی ولایت پروان آقای محمد عاصم عاصم اختتام یافت. ضمن تعارفات دوجانبه براهمیت پیوندهای که در میان این منطقه و فرانسه وجود دارد، تأکید بعمل آمد. محترم عاصم والی پروان در یک گفتگوی با آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه تذکار داد که فعالیت های فرانسه به نفع برنامه های سوادآموزی جوانان دارای کاربرد اهم بوده و مشارالیه ضرورت به نگه داشت رشته گفتمان رسمی میان سفارت و مقامات محل را خاطر نشان نمود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در مورد بنیاد "معماران جدید – نخست" و فعالیت های اش، اینجا کلیک کنید :

http://yara-lnc.blogspot.fr/p/lasso...
http://unespritdefamille.org/1328/f...

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه