بازدید اولیوی میتِران، رئیس بنیادِ یارا معماران جدید [fr]

JPEG

آقای اولیوی میتِران، رئیس بنیادِ شرکت "یارا، معماران جدید" از تاریخ 13 تا 17 جولای 2015 (22 الی 26 سرطان 1394) در افغانستان اقامت داشت. این بنیاد که در سال 2006 در فرانسه تأسیس گردیده است، پروژه های جهت دید تدارکات و روانه ساختن کودکان و جوانان به مکاتب و بهداشت اطفال و نو جوانان را در فرانسه و هم در خارج تمویل می نماید. در فرانسه "مرکز کودکان جهان" و "دروس الکساندر دوما" و در کشور نیجِر یک لیلیه در زیندر و همچنان دو انجمن دیگر بنام های "هامپتهِ بآ" و "امید نیجِر" را حمایت می کند. در کشور سِنِگال با انجمن "دانهء ارزن"، در بورکینا فاسو با "موَسسهء طبی شمال – جنوب"، در هایتی با "اهفادِم"، در هندوستان با نهاد "ولای تَهمارای" و در افغانستان با انجمن "افغانستان فردا" نیز همکاری دارد.

JPEG

هدف از مأموریت به رهبری اولیوی میتِران معهء بریژیت کایو، ارزیابی عملکردهای انجمن "افغانستان فردا" بود که از چندین سال بدینسو از سوی بنیادِ "یارا، معماران جدید" پشتیبانی می شود و این امر زمینهء گفتگو با عمله و فعله افغان انجمن را مساعد ساخت. کارکنان فوق الذکر در یک برنامه شایان تعلیم و تربیه اطفال بی بضاعت در سه ناحیهء کابل با داشتن سه مرکز آموزشی انجمن مصروف هستند. طی سفر هیئت اعزامی از دو مرکز تعلیمی بازدید بعمل آمد. تعدادی از این اطفالی تحت پرورش و آموزش قادر گردیدند تا در نظم معارف عامه مدغم شده و بعضی شان، منجمله در لیسه های ملالی و استقلال که از یک پروژهء سفارت حمایت می شود، شامل گردیدند.

این مأموریت، تعهدء بنیادِ "یارا، معماران جدید" را در تداوم حمایت از انجمن "افغانستان فردا" و حتی با توسعهء فعالیت اش در موَسسات دیگر موجود در افغانستان، دنباله رو اهداف مشابه، ثابت ساخت. بدینگونه، بازدیدها از مکاتبی که سه انجمن فرانسوی چون "اَفرَن"، "افغانستان آزاد" و "نگار" در آنها دست اندرکار اند، کیفیت همکاری این انجمن های غیر دولتی را به نفع مکاتب ذکور و اناث در چند ولایت کشور آشکار ساخت.

به همین منوال، بازدید از "انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال" و "خانهء اطفال" برخوردار از حمایهء موَسسه "زنجبر امید"، پشتیبانی از صحت کودکان و مادرانی را که برای تداوی موَثر و با کیفیت از ولایات زیادی می آیند، مثبت ارزیابی نمود. یک عملکرد موَسسه "جیرِس" در کابل در راستای بهبودی و تطابق اماکن با تغییر اقلیم، مأموریتی را خاتمه داد که بیانگر گوناگونی و کیفیت کاری چندین انجمن، واضحاً منجمله انجوء "افغانستان فردا" کمک شده از سوی بنیادِ کمپنی "یارا، معماران جدید"، می باشد.

JPEG

تاریخ نشر 06/08/2015

قسمت بالایی صفحه