بازدید از یک کمپ توزیع امداد به مهاجرین اخراج شده از پاکستان و فعالیت نمایندگی های سازمان ملل متحد حاضر در ولایت ننگرهار (۶/۷) [fr]

عزیمت سفیر فرانسه به شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار بدعوت آقای نصرالله ارسلایی، رئیس عمومی شورای وزرأ (۲۱ و ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ / ۳ و ۵ حوت ۱۳۹۵)

JPEG

بازدیدی از کمپ توزیع امداد عاجل به مهاجرین برگشت داده شده از پاکستان، زمینهء مشاهده و بررسی مراحل رسیدگی به خانواده های را که بتازگی از بندرگاه مرزی تورخم عودت نموده بودند، مساعد گردانید.

JPEG

این کمپ توزیع کمک های زمستانی که در فاصله پنجاه کیلومتری سمت تحتانی بندرگاه مرزی تورخم قرار دارد، نمونه ایست از هماهنگی میان دفاتر مختلف سازمان ملل متحد.

JPEG

بعد از روند شناسایی و ثبت و تسجیل بایومتریک عودت کنندگان،افراد منتخب می توانند تقاضای کمک مالی و مادی را نمایند.

JPEG

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال (یونیسِف) می کوشد تا با استفاده از طی مراحل مذکور، به مردم از خطرات جبران ناپذیر و مرگبار ماین ها و مواد انفجاری بیشتر معمول و بگونهء گسترده کارگذاری شده در کشور، آگاهی لازمه دهد.

JPEG

فعالیت دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) درمناطق شرقی کشور که چهار ولایت ننگرهار، لغمان، کنرها و نورستان را دربرمی گیرد، عمدتاً متمرکز بر امور بشردوستانه در پیوند با معضل بیجا شدن ها و نقل مکان مردم، بحران های زیست محیطی و آفات طبیعی، امراض ساری و صحی است. نمایندگی های مختلف امداد رسانی موجود در دفتر جلال آباد، در همکاری و هماهنگی نزدیک باهم مصروف عرضهء خدمات ضروری استند.

JPEG

جهت معلومات مزید : https://unama.unmissions.org

تاریخ نشر 02/04/2017

قسمت بالایی صفحه