بازدید از یک مرکزی مربوط به اطفال سرک های شهر کابل [fr]

بروز سه شنبه ۲ می ۲۰۱۷ (۱۲ ثور ۱۳۹۶)، معاون مشاور شعبهء همکاری و اتاشهء امور بشردوستانه بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در افغانستان، از یکی از سه مرکز اختصاص یافته به اطفال سرک های شهر کابل بازدید بعمل آوردند. مرکز مذکور بوسیلهء انجمن غیر حکومتی "سازمان باغ های اطفال / افغانستان فردا" مدیریت شده و از چندین سال بدینسو از سوی سفارت فرانسه تمویل می گردد.

این مراکز هر یک از کم و بیش ۱۲۰ طفل سرک ها پذیرایی، به آنها رسیدگی و بامدادان برای جبران عقب ماندگی از نظم معارف کشور، به آنها تدریس با کیفیت ارائه می کند، و اطفال شامل مراکز دراوقات معیین روز از صرف غذای مناسب مستفید می شوند. برنامهء شراکت با انجمن غیر حکومتی بنام "زنجیر امید" که سال پار بواسطهء "سازمان باغ های اطفال / افغانستان فردا" مجدداً از سرگرفته شد، به این اطفال زمینهء دسترسی مجانی به معالجه و تداوی را در انستیتیوت طبی فرانسه در کابل "ای.ام.اف.او." نیز فراهم می سازد.

JPEG

طی این بازدید از یکی از سه مرکز وابسته به "سازمان باغ های اطفال / افغانستان فردا" با مدیره مرکز و همچنان با اطفال و استادان ملاقات صورت گرفت. تأثیرات این مرکز بالای جامعه محل چشمگیر بوده و با وجود اینکه اکثر اطفال مراکز بعد از ظهر با انجام کسب و کار در سرک ها (جمع آوری اشیای پلاستیکی، رنگ و پالش بوت ها، خیاطی و غیره) به والدین شان کمک مالی می نمایند، ولی تعداد زیاد این اطفال بعداً با ادغام درمکاتب دولتی، به روند فراگیری علم و ادب ادامه می دهند. بدین منوال، درخواستی های ثبت نام رو به افزایش نهاده، اما متأسفانه موسسه غیر حکومتی شریک سفارت فرانسه، نظر به نداشتن ظرفیت کافی مجبور به دادن جواب رد به اطفال متقاضی می گردد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید دربارهء فعالیت های "سازمان باغ های اطفال / افغانستان فردا"، در اینجا کلیک کنید :

https://www.afghanistan-demain.org/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه