بازدید از کارگاه های "کوه فیروزه" [fr]

JPEG

بروز پنجشنبه 19 نوامبر 2015 مطابق به 28 عقرب 1394، سفیر فرانسه در افغانستان از دفاتر و کارگاه های موَسسهء "کوه فیروزه" واقع مراد خانی شهر کابل، بازدید بعمل آورد.

JPEG

موَسسه متذکره بواسطهء شهزادهء گال از انگلستان و با همکاری رئیس جمهور اسبق کشور حامد کرزی در سال 2006 ایجاد گردید و در راستای احیأی ساختمان های شهر کهنه و همچنان تقویه و تداوم صنایع دستی پیشه وران افغان بذل مساعی می نماید.

JPEG

انجمنء "کوه فیروزه" از بدو تأسیس اش تا امروز، بیش از 450 پیشه ور را آموزش داده، 112 عمارت تاریخی و اجتماعی را بازسازی نموده، یک مکتب و یک کلینیک صحت خانواده را اعمار کرده
، نمایشگاه های بین المللی تولیدات خویش را تدویر نموده و با پرچون فروشان معتبری کار کرده است.

JPEG

سفیر فرانسه از کارگاه های کلالی، ظروف سفالی، خطاطی و نجاری موبل های گرانبهای موَسسهء "کوه فیروزه" که صاحب یک کارگاه جواهرات نیز می باشد، بازدید نمود. طی این برنامه دید و وادید، شاگردان حین فراگیری کسب و پیشه دیده می شدند و همچنان با استادان شان که بعضی از اساتید مذکور در زمرهء مستعد ترین و شناخته شده ترین صنعتکاران افغانستان محسوب می شوند، ملاقات و گفتگو صورت گرفت.

JPEG

تاریخ نشر 23/11/2015

قسمت بالایی صفحه