بازدید از پوهنتون امریکایی افغانستان [fr]

سفیر فرانسه، اَتشه بخش همکاری سفارت و نماینده آژانس انکشافی فرانسه ( AFD )، بتاریخ 18 فبروری 2015 مطابق 29 دلو 1393 از پوهنتون امریکایی افغانستان ( AUA) بازدید نمودند.

JPEG

پوهنتون امریکایی افغانستان یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی بوده که در سال 2006 به ابتکار خانم لورآ بوش و وزیر پیشین تحصیلات عالی افغانستان تاَسیس گردید. این پوهنتون دارای سه رشته آموزشی می باشد : نصاب فراگیری علوم بسطح لیسانس در تجارت، لسان انگلیسی، کمپیوتر ساینس، ریاضیات و ساینس، علوم سیاسی و حقوق ؛ نصاب تحصیلات عالی بسویهء ماستری در مدیریت تجارت و تعلیم و تربیه و بالاخره یک نصاب تعلیمی در بخش انکشاف مسلکی ( PDI ).
000 12 محصل از خدمات این کانون آموزشی مستفید می شوند که از آن جمله 800 محصل شامل مراحل تعلیمی جهت اخذ دیپلوم هستند.

JPEG

این بازدید فُرصت را مساعد ساخت تا وجوهات مشترک خاصتاً در ساحهء تعلیم و تربیه اساتید میان پوهنتون امریکایی افغانستان و بخش همکاری ما مورد بحث و تبادله قرار گرفته و وضاحت یابد. برعلاوه، در این روز ملاقات از مرکز طرز بدیع و جدید ایجاد شرکت ها نیز دیدار بعمل آمد. هدف از "صنف تجارت" مرکز فوق الذکر بوجود آوردن فرهنگ شراکت بازرگانی استوار بر اساس جستجوی حفظ تساوی در پروژه های ایجاد کمپنی ها می باشد. فعلاً، در حدود دوازه پروژه با سهم و همکاری تُجار و پیشه وران شهر کابل در بخش های مختلفی چون دوخت لباس، خبازی، خدمات وسایط نقلیه تاکسی، کمپیوتر و غیره در حال تطبیق شدن است.

داکتر مارک انگلیش رئیس پوهنتون و خانم ثریا احمدیار مسئول شعبه ارتباطات اجتماعی پوهنتون، سفیر فرانسه را در طول تمام بازدید اش از دو سایت پوهنتون مذکور پذیرایی و رهنمایی نمودند. یکی از این دو سایتی که در حال اعمار می باشد، دورنمایی ساخت یک مکان تجمع بین المللی تحصیلات عالی 000 5 محصل همراه با توسعه بیشتر شعبات بعضی تعلیمات، بخصوص در رشته زراعت و علوم انجنیری را در نظر دارد.

JPEG

تاریخ نشر 23/02/2015

قسمت بالایی صفحه