بازدید از پروژهء برق رسانی در محمود راقی [fr]

یک ماموریتء آژانس انکشافی فرانسه (AFD)، جهت آگاهی یابی و ارزیابی از تاَثیرات پروژه های برق رسانی عازم ولایت کاپیسا شد. فرانسه از سال 2012 به اینسو رویکارهای فوق را روی دست گرفت.

فرانسه از سال 2012 بدینسو یک پروژهء برق رسانی را خاصتاً در محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا تمویل می نماید. پروژه متذکره منازل بیش از 5000 خانوار و همچنان بازارها، کارگاه ها، مکاتب و مراکز صحی را به شبکه انرژی برق وصل ساخته است.

یک ماموریتء آژانس انکشافی فرانسه (AFD) جهت ارزیابی و آگاهی یابی از نخستین نتایج این پروژه، بتازگی به محمود راقی سفر کرد : ماموریت یادشده بهبودِ آشکاری را در شرایط زندگی مردم محل مشاهده نمود.

با آمدن برق در محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا، ، دسترسی به اطلاعات جمعی (رادیوها، تِلویزیون ها و انترنِت) که تواَم با همه تغییرات ممکنه و مجازی در روندء زندگی مردم می باشد، بطور وسیع ای توسعه یافته است.

در ساحهء معارف , امروز معلمین و هم شاگردان از نعمت برق مستفید می شوند. متعلمین شبانه در شرایط بهتر کارهای خانگی خودرا انجام می دهند و استادان بوسیلهء کمپیوترها از ابزار تدریسی خویش استفاده بعمل می آورند.

کیفیت تداوی در بخش صحت خوبتر شده، زیرا مراکز صحی منبعد برای فعال ساختن وسایل تشخیصیه و معالجوی و نگه داشت ادویات از انرژی قابل اعتماد برق برخوردار می باشند.

با رسانیدن برق در بازار مرکزی ده بابا علی زمینهء کسب و پیشه های جدیدی ایجاد گردیده است : ترمیم کنندهء تیلفون ها، فروشندهء آنتِن های ماهواره ها و تِلویزیون ها. قصابی ها با یخچال ها و دکاکین نجاران با ماشین های برقی مجهز گردیده اند. نیروی برق، بوجود آمدنِ یک فابریکهء تولید فروش بوتل های آب معدنی بنام "صیاد" را مساعد ساخته است.

وزارت آب و انرژی افغانستان مساعدتء آژانس انکشافی فرانسه را برای پیگیری برنامهء برق رسانی در ولسوالی محمود راقی، تقاضاَ نمود. دراین عرصه، اقدامات جهت مطالعهء امکانات تخنیکی و کارآییِ انکشاف شبکهء برق رسانی روی دست گرفته شده است.

تاریخ نشر 29/06/2015

قسمت بالایی صفحه