بازدید از ولایت بدخشان [fr]

از تاریخ 29 الی 30 ماه جون 2015 (از 8 تا 9 ماه سرطان 1394)، سفیر فرانسه و رئیس بخش افغانستانِ"برنامهء جهانی غذا" (PAM)، یک بازدید مشترکی از ولایت بدخشان بعمل آوردند.

فرانسه بخصوص در بخش افغانستان، یکی از تمویل کنندگان مهم "برنامهء جهانی غذا" (PAM) بوده و بتازگی مبلغ 000 400 یورو را در این راستا به "برنامهء جهانی غذا" پرداخته است. جهت شناسایی و درک بهتر از اهداف و عملکردهای"برنامهءجهانی غذا"، بازدیدی از ساحه کار صورت پذیرفت. برعلاوه، آژانس انکشافی فرانسه (AFD) از چندین سال بدینسو در بخش صحت ولایت بدخشان فعال بوده و چند رویکار جدیدی آژانس مذکور که در حال تدوین می باشد، در منطقه تاثیرگذاری مستقیم خواهد داشت.

JPEG

هیئت اعزامی از جانب داکتر شاه ولی الله ادیب والی بدخشان بحضور پذیرفته شده و متعاقباً با رئسای ولایتی سِکتورهای زراعت، صحت و امور زنان ملاقات نمود.

بدلیل داشتن شرایط دشوار جغرافیایی ولایت بدخشان (بعضی از قلل کوه های این قسمت کشور بیش از 000 7 متر ارتفاع داشته و تعدادی از ولسوالی های بدخشان تنها چند ماهی در سال قابل دسترسی می باشد)، این واحد اداری شمال شرقی از بُلندترین میزان عدم مصئونیت غذایی در افغانستان رنج می برد : بدین معنی که بیش از %80 مردم ولایت مذکور، %25 این رقم از عدم مصئونیت حاد و %40 دیگر آن از عدم مصئونیت خیلی شدید، درگیرعذاب و مشقت اند. به همین لحاظ، اولویتِ توجه "برنامهء جهانی غذا" (PAM)، به ولایت مذکور معطوف گردیده است.

هیئت اعزامی از چندین پروژه در فیض آباد مرکز ولایت و حومه های نزدیک آن، بویژه از پروژه های مربوط به صحت و آموزش مسلکی خانمان بازدید نمود.

JPEG

بازدید از مرکز صحی روستایی که خاصتاً به دفع معضل سوءتغذی مختص گردیده است، فُرصت داد تا وسعت این پدیدهء شوم و پالیسی مقامات محلی و مسئولینِ"برنامهءجهانی غذا" (PAM) در قبال کاهش آن، مورد بحث قرار گیرد. معهذاَ، یک قرار دادی جهت ارائه و ایجاد یک زنجیری ازکارخانهء تولید بِسکیت های ویتامین دار و مغذی، میان سازمانِ "برنامهء جهانی غذا" و یک کمپنی فرانسوی عقد گردید. طی یک دیداری از شفاخانهء ولایتی فیض آباد، مشکل سوءتغذی حاد تحت مطالعه و تدقیق قرار گرفت.
JPEG

همچنان ضمن گفتگوها، همکاری در زمینهء طبابتِ از راه دور که بین شفاخانهء ولایتی فیض آباد و انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE) در کابل، موفقانه رُشد نموده است، مطمح تبادل نظر و بررسی واقع شد. این همکاری طبی که آموزش و معاینات مجازی از ورای خط را یکجا احتواء می کند، تدریجاً در بعضی شفاخانه های ولسوالی ها (فعلاً در سه درمانگاه و بزودی در پنج شفاخانه) و در یک بیمارستان کشور همجوار، تاجکستان (خروگ) انکشاف نموده است. علاوتاً، با ارتباطاتی که میان شفاخانهء فیض آباد و موَسسهء فرانسوی بنام "زنجیر امید" قایم گردیده است، امر بعهده گرفتن مصارف تداوی چند کودکءمستضعفی که از ناحیهء قلب و استخوان دچار تکلیف و مشکلات بودند، مساعد گردید. بدینگونه، این اطفال مریض مجانی از سوی انستیتیوت طبی فرانسه برای اطفال (IMFE)، معالجه شدند.

رویکارهای مربوط به آموزش مسلکی زنان که از سوی "برنامهء جهانی غذا" با همکاری مقامات محل، انجمن های افغانی و در خط مقدم، نهادء خدمات و پیام اجتماعی زنان (WMSSO) پشتیبانی می شود، بخش های مختلفی را دربر می گیرد : کشاورزی، تغییر مواد غذایی، منسوجات، قالین و غیره.

اینجا قابل یادآوری است که اکنون آژانس انکشافی فرانسه (AFD) بالای دو پروژه ای کار می کند که بسطح ملی بپیش برده خواهد شد و ولایت بدخشان مستقیماً از آن مستفید خواهد گردید. رویکاری نخست مربوط به پشمء کشمیر بوده و دومین آن مربوط به تولید، تجارت و دادوستد قالین ها می گردد.

JPEG

در هر دو حالت، جهت مساعدت به ازدیاد حصه ارزش اضافی تولید کنندگان، توجه خاصی به تبدیل، تجارت و فروش مواد فوق الذکر مبذول خواهد گردید.

تاریخ نشر 10/08/2015

قسمت بالایی صفحه