بازدید از مرکز عملیاتی پولیس ملی افغانستان [fr]

صبح روز چهارشنبه ۹ می ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۹ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با محترم لوی پاسوال علی مست مهمند، رئیس عملیات، کار و شغل وزارت امور داخله افغانستان و قوماندان مرکز عملیاتی پولیس ملی افغانستان بحث و گفتگو نمود.

JPEG

در ابتدای دیدار سفیر و هیئت معیتی شان از این مرکز، نخستین نتیجه گیری و دورنماهای زمینهء همکاری با مشاور همکار وابسته به ریاست همکاری امنیتی و دفاعی پولیس نظم عامه (ژاندارمری) فرانسه مطرح گردید. در گام بعدی و قبل از انجام بازدید در حالت و شرایط عینی واقع داخل مرکز عملیاتی پولیس ملی افغانستان، مسئلهء تأمین امنیت روند انتخابات مطمح مشافهه و مداقه طرفین قرار گرفت.

JPEG

یادآهانی باید کرد که مرکز عملیاتی پولیس ملی افغانستان در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ هجری شمسی) تأسیس گردید، و شبانه روز دستکم ۷۰ تن از کارمندان طی سه مقطع دائمی زمانی هشت ساعته بنوبه مصروف ایفای وظایف محوله شان بوده، و تمام معلومات عملیاتی را بسطح ملی جمع آوری می نمایند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه