بازدید از مرکز تعلیم و تربیه موَسسه فرانسوی "افغانستان فردا" در یکه توت کابل [fr]

بتاریخ 18 نوامبر 2014 مطابق 27 عقرب 1393، سفیر فرانسه و اَتشهَ همکاری سفارت از یکی از مراکز تعلیم و تربیه یکه توت کابل، مربوط به موَسسه فرانسوی "افغانستان فردا" بازدید کردند. انجویی فرانسوی "افغانستان فردا" در سال 2001 ایجاد شده و از اطفالی شامل ناشده در مکاتب یا خارج شده از نظم تعلیم و تربیه، در سه ساحهَ کابل پذیرایی می کند : یکه توت، چهلستون و دهمزنگ. هریک از این مراکز تعلیمی 120 تا 200 طفل اعم از پسران و دخترانی بین سنین 8 و 20 سال را دارآ می باشد. هدف اصلی، در چوکات پروژه های تعلیمی و بهداشتی ارائه تعلیمات سریع (از 2 الی 3 سال) به اطفال می باشد. این امر، جهت ادغام در مدارس عامه رسمی، اجازه می دهد تا آنها را به سویهَ تعلیمی مطابق سن شان برساند. قابل یادآهانی است که اطفال هر روز از یک غذای گرم و از معاینات پیگیر طبی و روانی مستفید می شوند.

JPEG

مرکز یکه توت از سال 2004 موجودیت داشته، از 130 طفل (%70 اناث) بین سنین 8 تا 20 سال پذیرایی کرده و دارای 15 کارمند که در زمرهَ آنها مدیر مرکز، 5 معلم، 2 مربی (امور تربیوی) و 1 دستیار امور اجتماعی اجرای وظیفه می کنند، می باشد. سفیر فرانسه با همراهی تیمِ پروژهَ "الم"، معلمین و شاگردان سه صنف را ملاقات کرد. گفت و شنودها نشان دهنده ای علاقه مندی روزافزون متواضعترین خانواده ها به داخل یا دوباره شامل کردن اطفالشان در چنین ساختار تعلیمی است، تا بدینگونه چانس دومی به آنها برای پیوستن با نظم متداول تعلیم و تربیه بدهند. برعلاوه اطفال از مساعدت اجتماعی مستفید شده و این امر به موَسسه متذکره اجازه می دهد تا با خانواده ها رابطهَ تنگاتنگ داشته و طی یکسال تعقیب تحول تربیه و تعلیم اطفال را بعد از رفتن شان از مرکز، پیگیری نماید. سفیر در طول بازدیداش از سوی مسئول انجو و مدیر نهاد تعلیم و تربیه استقبال شد. دیدار با گرفتن عکس دسته جمعی تیم مدیریت و یک صنف اناث خاتمه یافت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه