بازدید از ساحهءباستانی تپهءنارنج [fr]

سفارت فرانسه در کابل و هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان "دافا"، از ساحهءباستانی تپهءنارنج واقع در جنوب شهرقدیم کابل بازدید بعمل آوردند.

ساحهءباستانی تپهءنارنج که گنجینه ای است از عصر تمدن بودایی، از سال 2004 میلادی بدینسو بواسطهء آقای ظفر پیمان، باستانشناس فرانسوی افغانی الاصل مورد تفحص قرار گرفته و در دامنهء کوه زنبورک شاه قرار دارد ؛ ساحه متذکره بطور تخته زمین های پیهم متصل شکل یافته است. تیم آقای پیمان یک مجموعهء وسیع از ستوپه ها و معبدگاه های بودایی را هویدا ساخت که مربوط به قرون بین 5 و 10 دوران ما بوده و بخصوص یک تعدادِ زیادی از بودا و بودهیساتاواهای بعضاً جسیم را در خود جا داده است. این کاوش های باستانی با اجرای یک تا دو ماَموریت در سال پیگیری می شود. دست آوردهای اخیر نویدبخش کشف آثار مهمی جهت شناخت بهتر از این دورهء تاریخی در کابل و بگونهء عمومی در افغانستان است.

اکنون بیش از دوازده سال است که آقای ظفر پیمان (از انستیتیوت ملی تحقیقات باستانشناسی پیشگیر، مکتب معیاری عالی و کالج فرانسه) وقت خودرا فعالانه در تبارز این میراث تاریخی کشور و حفاظت از آن و همچنان در آموزش نسل جدید باستانشناسان افغان وقف می نماید. فعالیت های اش با وجود دریافت کمک های اندک، الگوی تابناکی است از تعهد وی در مقابل میهن آبایی اش.

تاریخ نشر 02/06/2015

قسمت بالایی صفحه