بازدید از دو مکتب "افغانستان آزاد" در ولسوالی پغمان ولایت کابل [fr]

بروز چهارشنبه 8 اکتوبر 2014 مصادف 16 میزان 1393، آقای ژان- میشل مارلو سفیر فرانسه جهت بازدید دو باب مکتب به نام های نسوان پغمان و مکتب خواجه لکن که موسسه "افغانستان آزاد" از سال 2002 آنها را حمایت می کند، به ولسوالی پغمان (ولایت کابل) تشریف برد. سفیر با معیت همسراش، مدیر معارف و تیم "افغانستان آزاد" را ملاقات کرد.
مکتب نسوان پغمان که جدیدآ اعمار شده و در مرکز شهرک پغمان قرار دارد، امروز 1500 شاگرد را می پذیرد. از سال 2002 موسسه "افغانستان آزاد" با همکاری انجوی "وومنیتی" این نهاد معارف را که سابق (3 کیلومتری) در حضرت عثمان (رض) واقع بود، جهت تضمین دسترسی دختران به تعلیم و تربیه، پشتیبانی می کند.
ثمر تلاش شان موفقیت است، زیرا امسال 48 متعلمه آن مکتب مرحلهً تعلیمات ثانوی را بسر رسانیده و از آنجمله 36 تن تحصیلات عالی خودرا در پوهنتون کابل ادامه می دهند. این میزان کامیابی با کورسهای آمادگی برای امتحانات کانکور که از سوی "افغانستان آزاد" تدوین می گردید، امکان پذیر شد.
در چند کیلومتری آن، نماد دیگری از پیروزی قرار دارد : مکتب ذکور و اناث خواجه لکن که در سال 2003 بواسطهً "افغانستان آزاد" ساخته شد. این مکتب با داشتن 2400 شاگرد که دختران 732 تن و پسران 1668 تن مجمعهً متذکره را تشکیل می دهند، از کیفیت خوب تعلیمی برخوردار است. زمانی مدیدی تحت فشار جوامع محافظه کار، اما امروز دختران جوان بیش از پیش در این حصهً ولسوالی دسترسی به تعلیم و تربیه دارند. نشان ثبوت : این در سال 2013 بود که نخستین دختران نائل به کسب شهادتنامهً ختم تعلیمات ثانوی در مکتب خواجه لکن شدند !
هر دو مکتب بازدید شده ای ولسوالی پغمان، طرز کار و اداره مشابه با مکتب نسوان ملالی ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر دارند. تذکار باید داد که سفیر فرانسه بتاریخ 31 اکتوبر 2013 مطابق 9 عقرب 1392، مکتب ملالی را درعنابه بازدید نموده بود. هر سه باب مکتب مجهز اند با یک کتابخانه و یک مرکز تعلیم برای صحت زنان که از جانب سفارت فرانسه حمایت می شود.
دیدار از این مکاتب در ولسوالی پغمان بار دیگر مسلکی بودن موسسهً "افغانستان آزاد" را تصدیق می کند ؛ این موسسه از سال 2001 در رستای تعلیم و تربیه دختران جوان می کوشد. سفارت فرانسه نیز به فعالیت با کیفیت انجوی "وومانیتی"، شریک "افغانستان آزاد" در چهار چوب پروژه های مکمله در داخل مکاتب نسوان پغمان، خواجه لکن و ملالی، اذعان می دارد.

تاریخ نشر 30/10/2014

قسمت بالایی صفحه