بازدید از تاَسیسات شرکت بوستانِ سبز در ولسوالی بگرام [fr]

بتاریخ 28 جنوری 2015 مطابق 8 دلو 1393، سفیر فرانسه، رئیس و متخصص زراعت آژانس انکشافی فرانسه ( AFD) از تاَسیسات شرکت بوستانِ سبز در بگرام واقع درچهل کیلومتری شمال کابل بازدید کردند.

این شرکت تولیدات مواد خوراکی از محصولات زراعتی در سال 2006 ایجاد شد. شرکت بوستانِ سبز یک روش جامع تولید میوه ها و سبزیجات را توسعه داده است. تولیدات زراعتی بوستانِ سبز از حاصلات میوه 000 25 درخت مثمر خود شرکت تاّمین شده، اما شرکت مذکور تولیدات زراعتی دیگر مناطق افغانستان را نیز خریداری می نماید.

دیدار از این شرکتی که از مهارت های تخنیکی فرانسه در بخش زراعت بهره مند می شود، زمینهَ درک بهتر توانمندی زراعت کشور را چه در تولید و فرستادن محصولات به بازار داخلی و چه هم در صادرات آن به خارج، مساعد ساخت.

آژانس انکشافی فرانسه که خود در برنامه های توسعه دهات، منجمله در دندِ شمالی، خیلی فعال است، ارتباطات خودرا با این شرکت زراعتی جهت تشخیص پروژه های احتمالی کار مشترک ادامه خواهد داد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه