بازدید آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از مقر تشکیلی بنام "هماهنگی جنوب" (پاریس، ۶ نوامبر ۲۰۱۷ / ۱۵ عقرب ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۱۵ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه به مقر تشکیلی بنام "هماهنگی جنوب" (همبستگی، استعجالیت، انکشاف) تشریف برد.

PNG

این نخستین بار است که یک وزیر امور خارجه فرانسه از این ساختار شریک مهم بازدید بعمل می آورد. عزیمت وزیر درچوکات گفتمان با کیفیتی که ما با فعالان جامعهء مدنی همکاری و همبستگی بین المللی، بخصوص در چهارچوب شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی داریم و حفظ نموده ایم، صورت پذیرفت. آقای لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه آخرین اجلاس مورخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ سنبله) شورای ملی انکشاف و همبستگی بین المللی و"گروه توافق بشردوستانه" را که وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه را با انجمن های غیر حکومتی فرانسه شریک می سازد، ریاست نمود.

آقای ژان – ایوو لودریان طی یک ساعت با مسئولین تشکیل "هماهنگی جنوب" که مرکب از ۱۶۲ انجمن غیر حکومتی یا مجموعه های از انجمن های غیر حکومتی می باشد، بحث و تبادل نظر نمود. تشکیل "هماهنگی جنوب" سخنگوی انجمن های غیر حکومتی فوق الذکر نزد مقامات امور عامه فرانسه و نزد یا در داخل مراجع توافقات و تفاهمات اروپایی و بین المللی است. گفتگوها و تبادل نظریات، خاصتاً بر محور سهمگیری انجمن های غیر حکومتی در تطبیق رویکارهای توسعوی و امور بشردوستانه در حالت و وضعیت پسا-بحران، و همچنان دربارهء هدفی که رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر افزایش کمک عامه مان به بخش انکشاف بسطح %۵۵،۰ عواید ناخالص ملی طی سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ هجری شمسی) تعیین نموده است، می چرخید.

آقای ژان –ایوو لودریان در چنین فحوی و اوضاعی، آرزومندی اش را برای ازدیاد سهمیه کمکی که از ورای سازمان های جامعهء مدنی عبور می کند، و همچنان امدادی که به عملکرد بشردوستانه و حالت اضطراری و عاجل در تکمیل به کمک مستقیم مقامات فرانسوی تفویض می گردد و اعطأها-رویکارهای که از سوی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) به پیش برده می شود، یادآور گردید. در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) کریدیت های مدیریتی و خروج از بحران وابسته به وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، به مبلغ ۳،۸۶ میلیون یورو (یا افزایش %۲۰) تزئید خواهد یافت. از مبلغ مذکور ۳۰ میلیون یورو به صندوق وجهی عاجل امداد بشردوستانه و ۳۵ میلیون یورو به کمک غذایی تخصیص داده شده است.

آقای ژان – ایوو لودریان موضوعات مربوط به امور بشردوستانه را در اولویت رهبری فرانسه در رأس مقام شورای امنیت سازمان ملل متحد طی ماه اکتوبر (میزان/عقرب) گذشته، بخصوص با روی دست گرفتن ابتکاری دربارهء محافظت از کارکنان امور بشردوستانه و طبی درگیر ساحات جنگ و منازعات ، قرار داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/societe-civile-et-volontariat/actualites/article/visite-de-jean-yves-le-drian-au-siege-de-coordination-sud-paris-06-11-17

تاریخ نشر 10/12/2017

قسمت بالایی صفحه