بازدید آقای ریژی کوچیت نماینده وزارت امور خارجه برای روابط بین جامعه مدنی و مشارکتها [fr]

آقای ریژی کوچیت، سفیر اسبق فرانسه در افغانستان، نماینده روابط بین جامعه ملکی و شرکای ریاست عمومی جهانی شدن و معاون رئیس انجمن France Volontaire بین 9 الی 13 نوامبر 2013 به کابل سفر نمود. این ماموریت موجب انسجام رضاکاران همبستگی بین المللی فعال در افغانستان گردید. این رضا کاران به گونه مثبت به تعهد شان ادامه داده و از روند اجرای وظایف شان (تحت قیمومیت موسسات فرانسوی غیر دولتی که در همکاری با پروژه های تعلیمی و فرهنگی سفارت کار مینمایند) تمجید به عمل آوردند.

از طرف دیگر، بازدید ها از نهادها یا بازیگران دیگر نمادین همکاری ما (لیسه استقلال و ملالی، پلت فورم همکاری در بخش زراعت در وزارت زراعت، موسسه اکبر هماهنگ کننده موسسات غیر دولتی، انستیتوت طبی فرانسه برای اطفال و خانه اطفال، مرکز آموزشی افغانستان فردا، انستیتوت فرانسوی و هیئت باستانشناسی) به ما اجازه داد تا از سهمیگیری پروژه های موسسات غیر دولتی فرانسوی و رضا کاران بین المللی در بخش انکشاف روابط فرانسه با افغانستان، تقدیر به عمل آوریم. همچنین این بازدید ها به ما در درک شیوه های اجرای کار ها با در نظرداشت موانع و مشکلات موجود در ساحه، کارگر واقع گردیدند.

JPEG

تاریخ نشر 27/11/2013

قسمت بالایی صفحه