بازديد رئيس جمهور آقاي فرانسوه هولاند از افغانستان

رئيس جمهور فرانسوه هولاند به تاريخ 25 ماه مي سال 2012 يك بازديد غير منتظره از افغانستان انجام داد. در جريان اين بازديد وي با نظاميان فرانسوي مستقر در ﭙايگاه نجراب ( شمال – شرق كابل) و به تعقيب آن با همتاي افغانش آقاي حامد كرزي ملاقات نمود. آقاي فرانسوه هولاند تصميم خروج نيروهاي جنگي فرانسه از افغانستان را الي ختم سال 2012 تائيد كرد.

رئيس جمهور در حاليكه از طرف وزراي امور خارجه و دفاع همراهي ميگرديد، به تاريخ 25 ماه مي وارد ميدان هوايي كابل شد. وي در ابتدا عازم ﭘايگاه نظامي نجراب كه در ولايت كاﭙيسا قرار دارد گرديد و در خطاب به نيرو هاي فرانسوي براي 83 سرباز كه در جريان 10 سال جانهاي شان را در افغانستان از دست داده اند، براي مجروحين و براي فاميل هاي شان اداي احترام نموده و دلايل كه وي را به اخذ تصميم خروج نيرو هاي جنگي الي اخير سال جاري سوق داده است، توضيح نمود. آقاي هولاند تصريح كرد كه اين تصميم مطابق به تعهد است كه در مقابل فرانسوي ها صورت گرفته بود و خروج نيروها با سازش خوب همراه با همﭙيمانان NATO و تصميم مشترك با مقامات افغان صورت ميگيرد.

در بازگشت به كابل، رئيس جمهور از طرف همتاي افغانش، آقاي حامد كرزي براي ملاقات ﭘذيرفته شد، كه وي از عزم و اراده حضور فرانسه در كنار افغانها اطمينان داد. اما به شكل ديگر، به شكل مامورئيت هاي حمايوي از آموزش نيروهاي افغان و مطابق به معاهده دوستي و همكاري كه به تاريخ 27 جنوري امضا گرديده بود، از طريق تقويت همكاري هاي دوجانبه ملكي و اقتصادي، خاصتآ در عرصه معارف، صحت، فرهنگ و باستانشناسي و همچنان در قسمت مسكن، انر‍‍ژي و زراعت. ملاقات به تعقيب خود غذاي چاشت و بعدآ كنفرانس مطبوعاتي مشترك در مقابل رسانه هاي افغاني و بين المللي را نيز دارا بود.

رئيس جمهور ﺴﭘس به سفارت فرانسه آمد، جائيكه در قدم اول با هئيت جامعه مدني افغانستان ملاقات نمود و جائيكه جمعيت فرانسويان در انتظار شان بودند و قبل از آنكه رئيس جمهور با آنها به گونه غير رسمي ملاقات نمايد، براي شان بيانيه خود را ايراد نمود.

تصاوير بازديد:

JPEG - 65.3 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 73.7 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 70.6 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 86.1 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 73.4 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 99.4 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 88 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 88.7 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 88.3 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 95 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 101.2 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 97.5 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 89.8 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 87.2 kb
© MAE - P. Mattot 2012
JPEG - 78.4 kb
© MAE - P. Mattot 2012

تاریخ نشر 23/06/2012

قسمت بالایی صفحه