بازار نوئل در سفارت فرانسه [fr]

"بازار نوئل" بروز شنبه 05 دسامبر 2015 (14 قوس 1394) در مقر سفارت فرانسه : در روز موعود، خلاقان، صنعتکاران و تعداد زیادی از بازدیدکنندگان حضوربهم رسانیده بودند.

Crédit photo : Ambassade de France - JPEG

سفیر فرانسه بروز شنبه 05 دسامبر (14 قوس) از تعداد کثیری اشتراک کنندگان در نمایشگاه که بی صبرانه منتظر ورود بازدیدکنندگان و مدعوین بودند، در مقر سفارت فرانسه پذیرایی نمود ؛ جمع عفیری از ذوات اخیرالذکر در محفل "بازار نوئل" تشریف آوردند.

Crédit photo : Ambassade de France - JPEG

بازار یادشده، یک فُرصت استثنأیی بود جهت ملاقات با فعالان صنایع دستی افغان، پی بردن به غنأمندی سُنت ها، تبارز استعداد و قابلیت و ابتکار ... و اهدأی تُحف ظریف با لوازم و البسه تولید شده به مقدار محدود.

Crédit photo : Ambassade de France - JPEG

تاریخ نشر 07/12/2015

قسمت بالایی صفحه