(ای.اف.دی.) از توسعهء دهات در کوه های مرکزی افغانستان حمایت می کند. آژانس انکشافی فرانسه [fr]

از تاریخ ۲۹ ماه مارچ تا ۴ ماه اپریل ۲۰۱۶ (از ۱۰ الی ۱۶ برج حمل ۱۳۹۵)، یک تیم "آژانس انکشافی فرانسه" در افغانستان (ای.اف.دی.) بمنظور پیگیری برنامه تمویل شده از سوی همین آژانس در بخش های زراعت و توسعهء دهات، به بامیان سفر نمود.

"آژانس انکشافی فرانسه" (ای.اف.دی.) از سال ۲۰۱۳ بدینسو "برنامهء سطوح مرتفع مرکزی" (سی.اچ.پی.) را تمویل می نماید. این برنامه سه انجمن تاریخی در بخش انکشاف و فعال در ولایات بامیان و وردک را متفق ساخته است : یعنی،"مَدیرا، ژِیرِس و همبستگی بین المللی". سه موسسه فرانسوی یادشده برمحور یک هدف پروازانه ای مشترک و با داشتن وجه نقدی ۱۰ میلیون یورو، در زمینه متذکره باهم شریک شده اند.

این برنامه در چوکات تقویم سه و نیم ساله ای می کوشد تا ابزار معیشت و شرایط زندگی مردم این دو ولایت را بهبود بخشد. اقتصاد ولایات وردک و بامیان عمدتاً بر زراعت (دارای تولیدات ضعیف و بدون تنوع واقعی) و مالداری استوار است.

JPEG - 33.6 kb
Une vue des montagnes du Centre de l’Afghanistan

نمای از کوه های مرکزی افغانستان

"برنامهء سطوح مرتفع مرکزی" بذریعهء چهار عنصرتشکیل دهنده که جوابگوی معضلاتی از قبل تشخیص شده در محلات مذکورمی باشد، مرعی الاجرا می گردد :
- انکشاف پایدار زراعت و مالداری ؛
- کارآیی درعرصهء انرژی و مهار نمودن مصرف حرارت و نیرو در اماکن رهایشی ؛
- مدیریت مستمر منابع نادر و مشترک طبیعی ؛
- تولید و انتقال دانش و آموخته ها و گفتمان قانونی.

تیم "آژانس انکشافی فرانسه" (ای.اف.دی.) طی این مأموریت، عملکردهای موَسسات مذکور را در ولایت بامیان و در ولسوالی های یکاولنگ و سیغان مثبت ارزیابی کرد و همچنان با مستفید شوندگان مستقیم پروژه ها، یعنی تیم های ساحوی، زارعین، باغداران، خانواده های روستایی و صنعتگران، گفتگو و تبادل نظر نمود. این مأموریت به تیم مذکور نیز فُرصت داد تا با نمایندگان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری و همچنان پوهنتون ولایت بامیان ملاقات انجام دهد.

JPEG - 38.2 kb
L’équipe de l’AFD sur le terrain

تیم "آژانس انکشافی فرانسه" در محل

تعداد رویکردهای در حال تطبیق کثیراست : آموزش امورعملی در ساحه زراعت و مالداری، اعمار ساخت و سازهای آبیاری، تعلیم و تربیه معاون طبیبان حیوانات، مدیریت باغ های تطبیقاتی و نمونه ای، نوسازی طویله ها، ایجاد گلخانه های آفتابی که کشت و زرع را در فصل زمستان ممکن می سازد، کمک به اداره ساحات کشت کوچک جوامع محل، امداد به مدیریت منابع طبیعی، عملکردها در عرصهءارتقای حفظ الصحه و ساخت بیت الخلاها. قابل یاداهآنی می باشد که به مردم در بخش انرژی، راه حل های در نحوه گرم نمودن و طرق پخت و پز پیشنهاد گردیده است.

بطورکُل،"برنامهء سطوح مرتفع مرکزی" (سی.اچ.پی.) دربرگیرنده تقربیاً ۳۸۱۰۰۰ نفر می شود.

برای دریافت معلومات مزید دربارهء فعالیت های "آژانس انکشافی فرانسه" (ای.اف.دی.) درافغانستان، اینجا کلیک کنید :

http://www.afd.fr/home/pays/asie/ge...
PNG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه