"ایفا" : معرفی خلاقیت های هنری معاصر افغانستان در شهر بوردو – فرانسه

از تاریخ 29 نوامبر (08 قوس) گذشته بدینسو، انستیتیوت فرانسه در افغانستان (IFA)، در چوکات برنامه حمایت اش از خلاقیت های هنری معاصر افغانستان با شراکت شاروالی بوردو و انجمن نقاشی بوردو، از اقامت پنج هنرمند افغان در بوردو و حومه این شهر فرانسه سرپرستی می کند. طی دو ماه جاری، یک محلی برای ارائهء خلاقیت ها آماده گردیده تا پنج هنرمندی هنر تجسمی، موسیقی رَپ و هنر کنش والا، برنامه جامعی متشکل از خلاقیت های بی پیشینه، نمایشگاه ها، عملکرد های بُلند و شگفت انگیز، کنسرت ها، همچنان چند گِردهمایی و نمایشات را در قالب تحصیلات عالی در ارتباط با دیپارتمنت هنر پوهنتون مونتِین – مونتسکیو و مکتب هنرهای زیبا بوردو، خاصتاً بشکل کارگاه ها و صنوف ماستری، معرفی نمایند.

JPEG

یک برنامهء هنری است مملو از ملاقات ها و تبادل نظرات، جهت معرفی بهتر افغانستان امروز به حاضرین علاقه مند فرانسوی که از قبل مسحور خلاقیت هنرمندان مذکور گردیده اند.

JPEG

تماس و مطبوعات : kabul.exposition@gmail.com

تاریخ نشر 12/01/2016

قسمت بالایی صفحه