ایرلند – ملاقات و گفتگوی خانم ناتالی لوازو با خانم هلِن مک اِنتی، وزیر مسئول کشور ایرلند در امور اروپایی (۲۵ جولای ۲۰۱۷ / ۳ اسد ۱۳۹۶)

خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه بروز سه شنبه ۲۵ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۳ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی)، از خانم هِلن مک اِنتی همتای ایرلندی اش مشایعت و پذیرایی بعمل آورد.

JPEG

وزرأی مذکور در تبانی با آرزومندی رئیس جمهور فرانسه، بخصوص درمورد آیندهء اروپا و مشخصاً درچگونگی نحوهء تشکیل یک اروپایی که حافظ بهتر شهروندان اش باشد، تبادل نظر نمودند.

وزرأی نامبرده یگانه بازار فنآوری دیجیتالی اروپا را مطمح بحث قرار دادند. کشور فرانسه آرزومند انکشاف این بازار است تا کارآ و قابل رقابت گردد و جایگاه مناسب خویش را در مطابقت با حفظ حق مولف و نظم متوازن دریابد.

بالاخره، خانمان ناتالی لوازو و هِلن مک اِنتی در جریان مذاکرات شان معضل خروج انگلستان از اتحادیهء اروپا، منجمله آیندهء سرحدات میان کشورهای ایرلند و انگلستان را که موضوعی بس مهمی هم برای این دو کشور و هم برای تمام اتحادیهء اروپا بشمار می آید، مورد ارزیابی و مداقه قرار دادند.

جهد معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irlande/evenements/article/irlande-entretien-de-nathalie-loiseau-avec-helen-mcentee-ministre-deleguee

تاریخ نشر 30/07/2017

قسمت بالایی صفحه