ایرلند – سفر ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه به دوبلین (۲۲ فبروری ۲۰۱۷ / ۴ حوت ۱۳۹۵ )

بروز چهارشنبه ۲۲ فبروری ۲۰۱۷ (۴ حوت ۱۳۹۵)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بنأ بدعوت همتای ایرلندی اش آقای چارلز فلاناگن که بتاریخ اول دسامبر گذشته (۱۱قوس) در شهر پاریس از جانب آقای ایرو بحضور پذیرفته شده بود، به شهر دوبلین پایتخت ایرلند عزیمت نمود.

PNG

وزرأی یادشده روی دوسیه های عمده اروپا و جهان، بخصوص درمورد آینده اروپا و روند صلح در شرق نزدیک، بحث و گفتگو نمودند.

در ایرلند، آقای ژان – مارک ایرو در انستیتیوت امور اروپایی و بین المللی نیز نُطقی ایراد نموده، و در شورای صادرکنندگان ایرلندی اشتراک ورزیده و در این نهاد فُرصت های موجود و شرایط مناسب برای سرمایه گذاران ممکنه در کشور ما را معرفی نموده، شرح داد.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irlande/evenements/article/irlande-deplacement-de-jean-marc-ayrault-a-dublin-22-02-17

تاریخ نشر 22/02/2017

قسمت بالایی صفحه