ایران - پلان عملکرد عمومی مشترک یا برجام در قبال مسئلهء انرژی هسته ای ایران – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۱۷ جولای ۲۰۱۷ / ۲۶ سرطان ۱۳۹۷)

سوال : آیا برای نجات توافقنامه درمورد انرژی هسته ای ایران، امکان باز کردن حساب های بانک مرکزی ایران را نزد بانک فرانسه (و نزد دیگر بانک های مرکزی اروپا) در نظر دارید ؟

جواب : پلان عملکرد عمومی مشترک یا برجام در قبال مسئلهء هسته ای ایران کماکان پا برجا است. ما به تعمیل آن در همه ابعاداش، و توسط جمیع اعضای توافقنامهء ویِن علاقه مند و وابسته استیم. ما با شرکای بین المللی مان، بشرط اینکه جمهوری اسلامی ایران توافقنامه متذکره را کاملاً مراعات کند، وسایل یا چاره های را که کشور مذکور حتی المقدور بتواند بذریعهء آن از تداوم بهره برداری از مفادات اقتصادی وابسته به تطبیق توافقنامه مستفید باقی بماند، مطالعه و مداقه می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-jcpoa-q-r-extrait-du-point-de-presse-17-08-17

تاریخ نشر 18/07/2018

قسمت بالایی صفحه