ایران – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۴ سپتامبر ۲۰۱۹ / ۱۳ سنبله ۱۳۹۸)

سوال : از قرائن چنین بدرمی آید که امریکایی ها جهت صادرات پترول، آماده اصدار معافیت ها به جمهوری اسلامی ایران نیستند. نخستین برایندی که از مذاکرات در اختیار دارید، کدام است ؟

جواب : بذل تلاش های کنونی پاسخگوی الزامیت و ضرورت به کاهش تنش های است که تمامی فعالان آن را باهم شریک ساخته و احساس می نمایند ؛ به همانگونه ایکه معضل مذکور در گفتگوهای بیاریتز طی اجلاس گروه هفت کشور صنعتی جهان – "جی.۷" آشکار گردید. برعلاوه، آنطوریکه وزیر امور خارجه کشور دیروز تذکار داد، روند راه اندازی شده در بیاریتز به اتمام نرسیده، و موضوعات عدیده ای هنوز برای حل و فصل باقی مانده است.

سوال : آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز اعلام داشت که کشوراش اقدام به کاهش مکلفیت ها و مجبوریت های مختوم در توافقنامهء هسته ای می ورزد، و آنهم مهمترین نزولی در این بخش خواهد بود. واکنش شما درمقابل این سخنان چی است ؟

جواب : جمهوری فرانسه یک سری سعی و کوشش های را در راستای کاهش تنش ها مبذول داشته است. آنگونه که وزیر امور خارجه کشور درعرصه فرمود، روزنه های مشهود گردیده است. امر بدیهی است که عدم نقض جدید توافقنامه هسته ای ایران، و معاودت در مطابقت تام با توافقنامه متذکره، اهداف اساسی این روند را تشکیل می دهد. امرلازمی و مبرهنی محسوب می گردد تا کدام عملکردی بوقوع نپیوندد که بیانگر یک اشاره بد و ناگوار، و ممکنناً مخرب بذل تلاش ها در راستای کاهش تنش ها باشد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-q-r-extrait-du-point-presse-04-09-2019

تاریخ نشر 08/09/2019

قسمت بالایی صفحه