ایران – سوال و جواب - برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۱۷ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۲۶ سنبله ۱۳۹۷)

سوال : آیا با بذل جد و جهد در مسیر دور زدن تعزیرات جاری امریکا برعلیه ایران، فرانسوی ها و اروپایی ها خودرا در وضعیت و حالت غیرقانونی قرار نمی دهند ؟

جواب : فرانسوی ها و اروپایی ها در احترام دقیق به تعهدات بین المللی و اروپایی و مطابق به قوانین ملی شان، اقدام به فعالیت می ورزند.

تعهدات سپرده شده درچوکات توافقنامهء ویِن درمورد نیروی هسته ای ایران، در قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تسجیل یافته و از سوی این شورا بعهده گرفته شده است. معهذأ، الزامیت تعهدات مذکور بالای تمامی دول عضو تعمیل می گردد. اروپایی ها در همین چهارچوب، ادأی مکلفیت و وجایب شان را پیگیری می کنند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-q-r-extrait-du-point-de-presse-17-09-18

تاریخ نشر 18/09/2018

قسمت بالایی صفحه