ایران – سوال و جواب – برگرفتهء موجزی از نشست مطبوعاتی (۱۸ نوامبر ۲۰۱۹ / ۲۷ عقرب ۱۳۹۸)

سوال : فرانسه چه واکنشی در برابر بروز تظاهرات در ایران دارد ؟

جواب : فرانسه با عطف توجه خاص و دقت تظاهرات جاری را در چندین شهر ایران دنبال می کند.
فرانسه از مرگ چند تن از معترضان طی روزهای اخیر، اظهار تأسف و تلهف می کند.
فرانسه وابستگی خویش را به حرمتگزاری به آزادی بیان و به حق مظاهره و اعتراضات مسالمت آمیز تذکار می دهد.

جهت دریافت معلومات بیشتر :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-q-r-extrait-du-point-de-presse-18-11-19

تاریخ نشر 24/11/2019

قسمت بالایی صفحه