ایران – سوال و جواب – برگرفتهء موجزی از نشست مطبوعاتی (۱۸ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۲۶ میزان ۱۳۹۷)

سوال : فرستاده خاص ایالات متحده امریکا برای ایران اعلام کرد که ایجاد صندوق مشترک اعطأی قروض (اس.پی.وی.) از سوی اروپایی ها جهت ادامه تجارت با ایران، نظر به خروج تعداد زیاد شرکت های بین المللی از خاک ایران، دیگر تقریباً هیچ کاربُردی ندارد. واکنش شما در قبال این اعلامیه و موضعگیری چیست ؟

جواب : بذل کنونی کار و زحمت بالای تشکیل صندوق مشترک اعطأی قروض (اس.پی.وی.) باید زمینهء انجام داد و ستد مالی برای شرکت های را که در احترام به حقوق اروپایی خواهان حفظ روابط تجاری با ایران اند، فراهم ساخته سهولت بخشد.

هدف این صندوق مشترک اعطأی قروض فراتر از این یک قضیه، ایجاد یک ابزار حاکمیت اقتصادی برای اتحادیهء اروپا است. معهذأ، این یک کار طویل المدتی است که در آینده شرکت های اروپایی را از تأثیرات تحریم های ماورای قلمرو غیر قانونی حفاظت می کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-q-r-extrait-du-point-de-presse-18-10-18 https://twitter.com/UNAMAnews

تاریخ نشر 22/10/2018

قسمت بالایی صفحه