ایران – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۷ جون ۲۰۱۸ / ۶ سرطان ۱۳۹۷)

سوال : واکنش تان در برابر اعلامیهء وزارت امور خارجه امریکا مبنی بر تقاضا این نهاد حکومتی از متحدین اش به امر نزول سطح واردات تیل ایران برای رفع ضروریات شان تا خط صفر تا تاریخ ماه نوامبر (عقرب/قوس)، چه است ؟

جواب : ما اعلامیه های ایالات متحده امریکا را یادداشت کرده، درج نمودیم. ما بزودی زمینهء ارزیابی آن را با شرکای اروپایی مان فراهم می سازیم.

ما به تطبیق پلان عملکرد عمومی مشترک یا برجام در قبال مسئلهء انرژی هسته ای ایران در تمامی ابعاداش علاقه مند و وابسته استیم. بدین منظور، ما با شرکای بین المللی مان، بشرط اینکه کشور ایران توافقنامه متذکره را تماماً مراعات کند، وسایل یا چاره های را که کشور مذکور بتواند بذریعهء آن از تداوم بهره برداری از بدیل های اقتصادی توافقنامه برخوردار باقی بماند، مطالعه و مداقه می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-extrait-du-point-de-presse-27-06-18

تاریخ نشر 01/07/2018

قسمت بالایی صفحه