ایران – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۳ آگست ۲۰۱۸ / اول سنبله ۱۳۹۷)

سوال : آیا فکر می کنید که یک نظم اروپایی پرداخت پول به عوض نظم بانکی "سویفت"، آنگونه که وزیر امور خارجه آلمان توصیه می کند، یک پیشنهادی امکان پذیر برای سهمگیری در نجات توافقنامهء هسته ای ایران بوده می تواند ؟

جواب : جمهوری فرانسه از حفظ و تطبیق توافقنامهء ویِن از سوی همه اعضای ذیدخل قضیه دفاع می کند.
ما با شرکای مان، خاصتاً با شرکای اروپایی مان، وسایل یا چاره های را که جمهوری اسلامی ایران حتی المقدور بتواند از فواید اقتصادی وابسته به تطبیق توافقنامهء ویِن یا برجام در قبال مسئلهء هسته ای ایران مستفید باقی بماند – علی الخصوص بوسیلهء حفظ شبکه های مالی و ساختارهای تمویل مالی، بشرط آنکه این کشور توافقنامه متذکره را کاملاً مراعات کند، مطالعه و مداقه می نماییم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/evenements/article/iran-extrait-du-point-de-presse-23-08-18

تاریخ نشر 29/08/2018

قسمت بالایی صفحه