ایران – بازدید آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه از ایران (۳۰ – ۳۱ جنوری ۲۰۱۷ / ۱۱ – ۱۲ دلو ۱۳۹۵)

بتاریخ ۳۰ و ۳۱ جنوری ۲۰۱۷ مطابق به ۱۱ و ۱۲ دلو ۱۳۹۵، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه به کشور ایران عزیمت می نماید. نامبرده از جانب آقای روحانی، رئیس جمهور ایران بحضور پذیرفته شده و بخصوص با همتای ایرانی اش آقای جواد ظریف ملاقات و گفتگو خواهد نمود.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو با مخاطبین خود تطبیق توافقنامهء مورخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ سرطان ۱۳۹۴) ویِن را که در آن فرانسه قوییاً سهم داشت، مورد بحث و دقت قرار می دهد و امراهم مسئولیت تمام اعضأی توافقنامه متذکره مبنی بر مراعات نمودن دقیق تعهدات شان را خاطر نشان می سازد.

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه نخستین کمیسیون مختلط اقتصادی فرانسه و ایران را درکنار همتای ایرانی اش، مشترکاً ریاست می نماید. وزیر امور خارجه کشور فرانسه از سوی یک هیئتی مرکب از دستکم شصت کمپنی فرانسوی که تعدادی از آنها با شرکای ایرانی شان توافقنامه های عقد خواهند نمود، نیز مشایعت می گردد. برعلاوه، این بازدید فُرصت در میان گذاشتن همکاری دوجانبه را در عرصه های تحقیقات، تدریسات عالی و فرهنگ فراهم می سازد.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو نقش ایران را در منطقه با وضاحت بحران ها در سوریه، یمن یا در عراق، مطمح گفتگو قرار می دهد. بالاخره، موصوف بمنظور اینکه شرق میانه مجدداً مسیر صلح و ثبات را دریافته و امر مبارزه با هراس افگنی تحکیم یابد، بر حل و فصل منازعات از راه سیاسی تأکید خواهد ورزید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-iran-evenements/article/iran-visite-de-jean-marc-ayrault-en-iran-30-31-01-17

تاریخ نشر 29/01/2017

قسمت بالایی صفحه