ایتالیا – گفتگوی ژان – ماری لو گوِن با معین وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی ایتالیا (۱۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۴ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان ماری لو گوِن، منشی دولت مسئول امور انکشاف و جوامع فرانسوی زبان، بتاریخ ۱۴ مارچ (۲۴ حوت) با آقای ماریو جیرو، معین وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی ایتالیا ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر، کارکردهای "جی ۷" یا هفت قدرت بزرگ جهان را در چهارچوب ریاست ایتالیا، و بطور اخص مسائل انکشاف و ثبات افریقا را مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند.

مقامات یادشده روابط میان اتحادیهء اروپا و قارهء افریقا را در دورنمای نشست غیر رسمی شورای امور خارجه که وزرأی مسئول انکشاف را بروز پنجشنبه ۱۶ مارچ (۲۶ حوت) گردهم می آورد، نیز مطرح نمودند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/evenements/article/italie-entretien-de-jean-marie-le-guen-avec-le-vice-ministre-italien-des

تاریخ نشر 15/03/2017

قسمت بالایی صفحه