ایتالیا – فراخواندن سفیر فرانسه از کشور مذکور جهت مشاوره و نظر خواهی (۷ فبروری ۲۰۱۹ / ۱۸ دلو ۱۳۹۷)

فرانسه و ایتالیا بوسیلهء یک تاریخ مشترک باهم متحد بوده و هر دو کشور شریک یک سرنوشت اند. این دو کشور همجوار یکجا باهم اروپا را ساختند، و در راستای تأمین صلح جد و جهد ورزیده اند. فرانسه عمیقاً به این رابطء دوستی ای که زمینهء همکاری ها را در تمامی عرصه ها و تقارب میان مردمان مان فراهم می سازد، علاقه مندی و وابستگی دارد. جهت برداشتن چالش های که ما در قرن بیست و یکم میلادی با آن دست و پنجه نرم می کنیم، استمرار دوستی میان فرانسه و ایتالیا بیش از هر زمانی امر ضروری و الزامی محسوب می گردد.

فرانسه از چندین ماه بدینسو، هدف اتهامات مکرر، حملات بی بنیاد، اعلامیه های خشمگینانه ای که هر یکی ما از آنها آگاهی داریم و شاید زنده در ذهن داشته باشیم، قرار گرفت. بعد از ختم جنگ، این چنین رفتار پیشینه ای ندارد. داشتن اختلاف نظر به ذات خود یک طرف مسئله است، اما ابزاری ساختن رابطه به اهداف انتخاباتی موضوعی بکُلی دیگری.

مداخلات اخیر یک تحریک اضافی و غیر قابل قبول شمرده می شود، و احترامی را که باید به گزینش مردمی و آنهم انجام یافته از سوی مردم دوست و متحد قائل شد، نقض می کند ؛ برعلاوه تجاوزی است بر احترام متقابل میان حکومت های مردم سالارانه و آزادانه برگزیده شده.

کارزار انتخاباتی اروپا به هیچ وجه بی احترامی به هر توده مردم و یا به نظام مردم سالار شان را توجیه کرده نمی تواند.

تمامی اینگونه عملکردهای ناشایست یک حالت و وضعیتی وخیمی را خلق می کند که نیات حکومت ایتالیا را در قبال روابط اش با فرانسه تحت پرسش قرار می دهد.

در پرتو این شرایط بیسابقه، حکومت فرانسه جهت مشاوره و نظر خواهی، تصمیم به احضار سفیر اش مقیم ایتالیا گرفت.

فرانسه از ایتالیا می طلبد تا جهت احراز مجدد رابطه دوستی و احترام متقابلی که در شأن تاریخ و سرنوشت مشترک مان باشد، دست اندرکار شود.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/evenements/article/italie-rappel-de-l-ambassadeur-de-france-pour-consultations-07-02-19

تاریخ نشر 25/04/2021

قسمت بالایی صفحه