ایتالیا – عزیمت آقای ژان – ایوو لودریان به روم (۲۴ جولای ۲۰۱۷ / ۲ اسد ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه بنأ به دعوت آقای انجلینو الفانو همتای ایتالوی اش، بروز دوشنبه ۲۴ جولای ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی جهت اشتراک در کنفرانس سفرأی ایتالیا که امسال تحت عنوان "امنیت و رُشد : چالش های فراروی ایتالیا و اروپا" تدویر یافت، عازم شهر روم گردید.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در حضور سفرأی ایتالیا درمورد ازسرگیری رویکار اروپایی سخنرانی نمود.

برعلاوه، آقای ژان – ایوو لودریان با همتای ایتالوی اش ملاقات و مشافهه نمود، و بدینگونه گفتمانی را که وزرای فوق الذکر بتاریخ ۶ جولای (۱۵ سرطان) حین ملاقات شان در روم اساس گذاشته بودند، پیگیری نمودند.

موصوف بخصوص اراده مشترک مان را در قبال باثبات ساختن سیاسی کشور لیبیا که امر لازمی جهت تأمین نظارت موثر بر سرزمین و مرزهای لیبیا به هدف مبارزه علیه دهشت افگنی و شبکه های قاچاقبران انسان محسوب می گردد، مطمح بحث قرار داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/evenements/article/italie-deplacement-de-jean-yves-le-drian-a-rome-24-07-17

تاریخ نشر 24/07/2017

قسمت بالایی صفحه