ایام مبارک رمضان : عرض مراتب تبریکات فرانسه

فرانسه حلول ایام مبارک رمضان کریم را به ملت متدین افغانستان صمیمانه تبریک می گوید.

JPEG

تاریخ نشر 20/05/2018

قسمت بالایی صفحه