روزهای اُلمپیک (۲۳ – ۲۴ جون ۲۰۱۷ / ۲ – ۳ سرطان ۱۳۹۶)

کُمیته بین المللی اُلمپیک بتاریخ ۲۳ جون سال ۱۸۹۴ میلادی (۳ سرطان ۱۲۷۳ هجری شمسی) ایجاد گردید. این تاریخ هر سال جهت گرامیداشت از روز اُلمپیک و ارزش های ورزش برگزیده شد.

JPEG

امسال در حالیکه چند هفته ای به اخذ تصمیم کُمیته بین المللی اُلمپیک جهت تفویض میزبانی مسابقات ورزشی اُلمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) (رأی دهی بتاریخ ۱۳ سپتامبر(۲۳ سنبله) در شهر لیما) باقی مانده، یک سلسله فعالیت های با الوان پاریس – ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) در سرتا سر کشور فرانسه انجام یافت.

JPEG

در شهر پاریس این یوم حتی به دو یوم اُلمپیک مبدل گردید که ضمن آن پاریس نشینان و گردشگران توانستند در نمایشات و تجمعات فرهنگی و ورزشی ای از پیش برنامه ریزی شده سهم گیرند. بیش از ۳۰ رشته ورزشی در امتداد دریای سِن، "انوالید" و یا هم در "پُتی پَلیِ" (قصر کوچک) به جوانان و کمتر جوانان، مسلکیان و تازه کاران ارائه گردید.

JPEG

یک پیشکش مقدماتی واقعی که بازتاب دهنده بازی های اُلمپیک و پارالمپیک سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/evenements/article/les-journees-olympiques-23-24-06-17

تاریخ نشر 12/07/2017

قسمت بالایی صفحه