ایام اروپایی میراث تاریخی ۲۰۱۷(۱۳۹۶) – (۱۶ و ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷ / ۲۵ و ۲۶ سنبله ۱۳۹۶)

ما بمناسبت برگزاری سی و چهارمین دور ایام اروپایی میراث تاریخی، از شما صمیمانه دعوت بعمل می آوریم تا با تشریف آوری جمعی و کثیر، جهت آشنایی با هوتل وزیر و اشتراک در برنامه های مفید معلوماتی، آموزشی و تفریحی که امسال تحت عنوان "جوانان و میراث تاریخی" تدوین می یابد، این مراسم را با حضورداشت تان وزین ساخته، افتخار بخشید !

PNG

محتوی مراسم : نمایشگاه ها، کنسرت ها، اجرای نمایشات و محافل برمحور مأموریت های وزارت اروپا وامور خارجه جمهوری فرانسه و برنامه های برای کودکان.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید ولازمه درعرصه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/journees-europeennes-du-patrimoine

تاریخ نشر 12/09/2017

قسمت بالایی صفحه