ایامِ اروپایی اختصاص یافته به میراث تاریخی، بروزهای شنبه 19 و یکشنبه 20 سپتامبر 2015 مصادف به 28 و 29 سنبله 1394 [fr]

بمناسبت ایام اروپایی اختصاص یافته به میراث و اوابد تاریخی، "کیِ دورسیِ" یا مقر وزارت امور خارجه فرانسه، مانند هر سال، بروزهای شنبه 19 و یکشنبه 20 سپتامبر 2015 (مطابق به 28 و 29 سنبله 1394) ، دروازه های اش را بروی همهء مردم و علاقه مندانء آثار و عمارات تاریخی می گشاید.

JPEG

موضوع برگزیده شدهء ایام اروپایی میراث تاریخی امسال، "میراث و اوابد قرن بیست و یکم، تاریخی از آینده" است و برنامهء فعالیت های مدنظر گرفته شده بدین مناسبت با شراکت خاص مجتمع هنرمندانِ بنام "پاریزیانر"، اصلاً برمحورء کنفرانس تغییر اقلیم و تعاملات آن، یا "کوپ 21 - COP 21" که در ماه دسامبر سال جاری در پاریس برگزار خواهد شد، می چرخد.

تاریخ نشر 20/09/2015

قسمت بالایی صفحه