ایالات متحده امریکا – وضع و تصویب تحریم ها (۲۶ جولای ۲۰۱۷ / ۴ اسد ۱۳۹۶)

کنگرهء امریکا بروز سه شنبه ۲۵ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۳ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی) یک رویکار مصوبه قانون اعمال تعزیرات جدید را علیه روسیه، ایران و کوریای شمالی وضع و تصویب کرد.

JPEG

اگر این رویکار مصوبه قانون رسماً ابلاغ و مرعی الاجرا گردد، زمینهء تعمیل تدابیر و اقدامات علیه شهروندان اروپایی را چه جسماً باشد و یا رواناً ، به علل شرایطی که رشتهء وابستگی با ایالات متحده امریکا ندارد، فراهم خواهد ساخت.

این مأمول باکاربُرد فراخطه ای و فرامرزی این متن، نظر به قوانین بین المللی غیر مشروع مشهود می گردد. ما، برمتون مشابهی که درگذشته می توانست جامه عمل بپوشد، اعتراض نمودیم و آن را مورد سوال قرار دادیم.

برای اینکه ما از عواقب فراخطه ای و فرامرزی قوانین امریکا (یا دیگر قوانین) مصون باشیم، درعین زمان باید بالای تطابق نظم و نسق ملی مان با اوضاع جاری و برحال نمودن تنظیم و تنسیق اروپایی کارکرده، جد و جهد ورزیم. شورای ملی جمهوری فرانسه طی دوران وظایف تقنینی گذشته، در این عرصه کار مفید و ممتع را بسر رسانید.

به هرصورتیکه باشد، این مسئله ایجاب انجام یک گفتگو با نهادها، علی الخصوص با کُمیسیون و شرکای اتحادیهء اروپا مان را می کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/etats-unis-adoption-de-sanctions-26-07-17

تاریخ نشر 27/07/2017

قسمت بالایی صفحه