ایالات متحده امریکا – هفتهء هنر آشپزی فرانسوی تحت نام "سفارش غذا بگونه دلخواه" ( ۱۹ – ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۲۸ میزان – ۹ عقرب ۱۳۹۵)

قونسلگری عمومی فرانسه در شیکاگو با اشتراک اتاق تجارت فرانسه و امریکا، مکتب حلویات و کلچه پزی فرانسوی، "اَلیانس فرانسوی" یا مرکز فرهنگی فرانسه و تعداد کثیری از آمرین و استادان فرانسوی، از تاریخ ۱۹ الی ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۶ (از ۲۸ میزان تا ۹ عقرب ۱۳۹۵) دومین دور جشنوارهء هنر آشپزی فرانسوی را بنام "سفارش غذا بگونه دلخواه" برگزار می کند.

JPEG

بیش از ۴۰ رستورانت، شیرینی پزی، توزیع کنندگان نوشابه های خاص و انجمن های فرهنگی در شیکاگو و در سراسر میدوِست امریکا، با ارائه فهرست خوراکه ها، برنامه های نمایشی، طعم مواد غذایی و نوشیدنی، فیلم های مربوط به هنر آشپزی و نوشابه های فرانسوی، هنر آشپزی فرانسه را بدین منوال تجلیل خواهند نمود. استادان و ماهرین هنر آشپزی امریکایی با این ابتکاری که از سوی چندین شرکت فرانسوی حمایت می شود، خواهند پیوست.

شهر لیون فرانسه در این جشنواره جایگاه والا و افتخاری دارد و در ضمن مراسم، تدویر یک کانکور زمینهء بردن جایزه انجام یک اقامت برای دو نفر را در لیون، پایتخت هنر آشپزی و خوش خوراکی فراهم می سازد.

جهت دریافت معلومات مزید :
Voir : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/http-publication-diplomatie-gouv-fr-fr-dossiers-pays-etats-unis-evenements/article/etats-unis-semaine-de-la-gastronomie-francaise-a-la-carte-19-30-10-16

تاریخ نشر 20/10/2016

قسمت بالایی صفحه