ایالات متحده امریکا – روند صلح در شرق میانه : سخنرانی جان کیری - ابلاغیهء ژان – مارک ایرو، (۲۸ دسامبر ۲۰۱۶ / ۸ جدی ۱۳۹۵)

من از سخنرانی صریح، جسورانه و متعهد جان کیری بسود صلح در شرق میانه و ارائهء راه حل برای موجودیت همزمان دو دولت اسرائیل و فلسطینی که در کنارهم در فضای صلح و امنیت بسربرند، استقبال می نمایم.

جمهوری فرانسه با عقیده وزیر امورخارجه ایالات متحده امریکا مبنی برضرورت و استعجالیت عملی نمودن این راه حل جهت استقرار دو دولت در پهلوی هم، همسویی دارد. زیرا فرانسه نیز با مشاهده و درک فراسایش راه حل یادشده، در ماه جون گذشته ابتکار پذیرایی از نخستین کنفرانس بین المللی را روی دست گرفت، و بتاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ (۲۶ جدی ۱۳۹۵) مجدداً به شرکای خویش در پاریس خیرمقدم خواهد گفت.

اکثر مفکوره هایی که از سوی جان کیری ابراز گردید، تذکاردهی های کارآمد و ضروری است برای پیشبرد داعیهء صلح در این منطقه خیلی ها رنج و عذاب کشیده. فرانسه کمافی السابق در این راستا آماده سهمگیری است.

جهت معلومات مزید :
Voir : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/evenements/article/etats-unis-processus-de-paix-au-proche-orient-discours-de-john-kerry

تاریخ نشر 01/01/2017

قسمت بالایی صفحه