ایالات متحده امریکا – دیپلوماسی فرهنگی – سَمپوزیم "تنوع و ادغام : دورنماهای امریکایی و فرانسوی" (بوستون، ۴ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۶ دلو ۱۳۹۵)

به ابتکار کلوب های محصلین هاروارد، قونسلگری عمومی فرانسه در شهر بوستون و با حمایت انستیتیوت فرانسوی، بتاریخ ۴ فبروری ۲۰۱۷ (۱۶ دلو ۱۳۹۵) در حدود پنجاه تن از سخنرانان فرانسوی و امریکایی درمورد مسائل تنوع، مساوات و "همزیستی" درمکتب هاروارد کِنِدی جر و بحث نمودند.

ژاک توبون، مدافع حقوق، تعدادی از شخصیت های وابسته به تحصیلات عالی فرانسه مانند آقای اولیوی روا، و همچنان نیز نمایندگان جامعهء مدنی، آگاهان امور اقتصادی، فرهنگی و ورزشکارانی چون خانم سارا اوراهمون، قهرمان اُلمپیک رشتهء مشت زنی، در این تبادل نظرات اشتراک ورزیدند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/etats-unis-diplomatie-culturelle-symposium-diversite-et-inclusion-perspectives

تاریخ نشر 05/02/2017

قسمت بالایی صفحه