ایالات متحده امریکا – جزأی مرگ (۲۰ اپریل ۲۰۱۷ / ۳۱ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه اعدام لیدِل لی را بتاریخ ۲۰ اپریل (۳۱ حمل) در اَرکنساس محکوم می کند و نگرانی و استشعار شدید خویش را در قبال ازسرگیری اعدام ها در این ایالتی که طی دوازه سال گذشته جزأی مرگ را تطبیق ننموده بود، اظهار می دارد.

JPEG


فرانسه مخالفت دائمی خویش را با جزأی مرگ که در هر مکانی و تحت هرگونه حالات و شرایطی اجرا گردد، یادآور می شود.

ما از مقامات ایالت اَرکنساس می خواهیم که اعدام های بعدی اعلام شده را مرعی الاجرا نکنند.

ما، درحالیکه صداها بیشتر از هر زمانی در ایاات متحده امریکا بنفع ایجاد یک روند استهمالی درمورد اعدام ها اوج می گیرد و ۱۹ ایالت این کشور قبلاً سزای مرگ را از میان برداشته اند، تمامی مقامات ذیدخل معضل را ترغیب به ختم محکومیت به اعدام ها و آغاز به گفتمانی جهت نایل آمدن به منع کامل این جزأ می نماییم.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/etats-unis/evenements/article/etats-unis-peine-de-mort-20-04-17

تاریخ نشر 23/04/2017

قسمت بالایی صفحه