اکادمی تمرینات پولیس مبارزه با مواد مخدر : تدویر یک دور کارآموزی در بخش کمپیوتر

بخش امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل، از تاریخ ۱۲ الی ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ (از ۲۲ تا ۲۶ عقرب ۱۳۹۵)، یک دور کارآموزی تطبیق داده شناسی یا طرق بهره برداری از کمپیوتر را در اکادمی تمرینات پولیس مبارزه با مواد مخدر کشور دایر نمود.

JPEG

۱۶ تن از کارآموزان که بحیث معلمین در اکادمی مذکور و همچنان در شعبات پولیس عدلی و قضأیی، و مبارزه علیه دهشت افگنی وزارت امور داخله افغانستان مصروف انجام وظایف محوله خویش اند، این دورهء آموزشی و تمریناتی را پیگیری نمودند. دروس مربوطه از جانب یک مربی داده شناسی یا رشتهء کمپیوتر که متداولاً در انستیتیوت فرانسه در افغانستان درعرصهء تعلیم استخدام گردیده است، رهبری شد.

JPEG

محترمین جنرال بهشتی، رئیس تعلیمات وزارت امور داخله افغانستان، دگروال امیر، رئیس اکادمی تمرینات پولیس مبارزه با مواد مخدر، دگروال آنتوَن برِارت دو بوَزانژهِ، اتاشه امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل و قوماندان فرانک دانیلو، همکار پولیس در سفارت فرانسه، مراسم تفویض تصدیقنامه ها به اشتراک کنندگان را مشترکاً ریاست نمودند. محترم جنرال بهشتی در این محفل نخست از اجتناب ناپذیر بودن وسایل داده شناسی یا طرق استفاده از کمپیوترها را در پیش بُرد امور یومیه پولیس یادآوری بعمل آورد، و متعاقباً از کمک کشور فرانسه در این زمینه صمیمانه اظهار امتنان نمود. موصوف بالاخره خواستار برگزاری مجدد این چنین کارآموزی ها به نفع دیگر کارمندان وزارت امور داخله کشور گردید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه