اِریترهِ – وضعیت اسقف کلیسای اورتودوکس (۱۳ جون ۲۰۱۷ / ۲۳ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه از ادامهء بازداشت خانگی آبوون آنتونیوس، اسقف کلیسای اورتودوکس کشور اِریترهِ طی ده سال گذشته، شدیداً نگران است.

ما از اینکه نامبرده در سن ۸۹ سالگی، برعلاوه از دسترسی به عرضهء خدمات طبی و مداوایی که بدآن نیاز دارد، محروم گردیده است، ابراز تأسف و تأثر می نماییم.

ما خواهان رهایی اش استیم.

این حالت مبیین تجاوز حاد و متداوم مقامات اِریترهِ بر آزادی ادیان یا عقاید، و آزادی های بنیادین است.

فرانسه وابستگی اش را به آزادی ادیان یا عقاید و همچنان به آزادی نظریه و بیان تذکار می دهد، و معهذأ از مقامات اِریترهِ می طلبد تا تمام تدابیر لازمه را جهت گذاشتن احترام به تعهدات بین المللی ایکه ایشان آزادانه سپرده اند، اتخاذ نمایند.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/erythree/evenements/article/erythree-situation-du-patriarche-de-l-eglise-orthodoxe-d-erythree-13-06-17

تاریخ نشر 19/06/2017

قسمت بالایی صفحه