اِتیوپی (حبشه) – انتصاب خانم سهله- ورک زوِدهِ بحیث رئیسه جمهوری دیموکراتیک فِدِرال اِیتوپی (۲۵ اکتوبر ۲۰۱۸ / ۳ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)

جمهوری فرانسه از تعیین خانم سهله- ورک زِودهِ بحیث رئیسه جمهوری دیموکراتیک اِتیوپی (حبشه) بتاریخ ۲۵ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، استقبال و تمجید می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه از کارنامه این شخصیت بزرگ حیات سیاسی بین المللی قدردانی می کند. جمهوری دیموکراتیک اِتیوپی (حبشه) یک راهکار اصلاحات بُلند پروازانه ای را روی دست گرفته است و تعمیل می کند ؛ جمهوری فرانسه منجمله درعرصهء مساوات میان زنان و مردان، آنچنانیکه تشکیل مورخ ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۵ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی) حکومت مشترک و انتصاب یک زن در مقام رهبری ریاست جمهوری گواه آنست، از این اصلاحات پشتیبانی تام می کند.

جمهوری فرانسه از تقرر خانم زِودهِ که با کشور مان پیوندهای مستحکم دارد، استقبال و ستایش می کند. موصوفه بعد از دنبال و اختتام تعلیمات اش نخست در لیسه فرانسوی ژِبر – ماریام اَدیس اَبابا و متعاقباً در پوهنتون مونت پلیهِ، از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۶ میلادی (از سال ۱۳۸۱ الی سال ۱۳۸۵ هجری شمسی) سفیر کبیر جمهوری دیموکراتیک اِتیوپی مقیم جمهوری فرانسه بود.

جمهوری فرانسه مراتب تبریکات و تهنیات نیک خویش را به رئیسه جمهوری دیموکراتیک اِتیوپی (حبشه) تقدیم داشته و موفقیت های مزید اش را در راستا آرزومند است. ما، جهت تعمیق روابط دوستی و اعتماد میان کشورهای فرانسه و اِتیوپی، با موصوفه کار و همکاری خواهیم نمود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ethiopie/evenements/article/ethiopie-designation-de-sahle-work-zewde-en-tant-que-presidente-de-la

تاریخ نشر 31/10/2018

قسمت بالایی صفحه