اُردُن – انجام حملات بر نیروهای امنیتی در فوحیس و سالت (۱۳ آگست ۲۰۱۸ / ۲۲ اسد ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه حملاتی را که نیروهای امنیتی پادشاهی اُردُن هاشمی را بروزهای جمعه ۱۰ و شنبه ۱۱ آگست ۲۰۱۸ میلادی (۱۹ و ۲۰ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی) در شهرهای فوحیس و سالت پیهم آماج قرار داد و از خود قربانیان زیادی بجا گذاشت، نکوهش می کند.

ما همبستگی مان را با مقامات اُردُنی و خانواده های قربانیان ابراز داشته، و مراتب عمیق ترین تسلیت و تعزیت مان را به اقارب و بازماندگان قربانیان این حملات تقدیم می داریم.

جمهوری فرانسه در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی در کنار پادشاهی اُردُن هاشمی می ایستد و در این امر قاطعانه متعهد است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/evenements/article/jordanie-attaques-contre-les-forces-de-securite-a-fuheis-et-salt-13-08-18

تاریخ نشر 14/08/2018

قسمت بالایی صفحه