اُردن – حقوق زنان – فسخ و ابطال یک مقرره جزأیی (اول آگست ۲۰۱۷ / ۱۰ اسد ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه اول آگست ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۰ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی، شورای مقننه کشور اُردن یک مقرره قانون جزأیی که عامل یک تجاوز جنسی را در صورت قبولی ازدواج با قربانی اش از پیگرد عدلی و قضایی برائت می داد، باطل و ملغی اعلام کرد.

JPEG

ما از اتخاذ این تصمیمی که یک پیشرفت چشمگیری در راستای احقاق حقوق زنان توصیف می گردد، استقبال می نماییم.

بسیج بودن و بذل کار و زحمات انجمن های جامعه مدنی و مدافعین حقوق زنان در کشور اُردن برای حصول این الغأ، نقش بسزأ و قاطع داشت.

فرانسه در امر مجادله برضد همه خشونت ها و تبعیض های مبتنی بر جنسیت متعهد می باشد. فرانسه مدام از حقوق، خودکفایی و آزادی زنان در سراسر جهان دفاع کرده و برعلیه تمام انواع و اشکال خشونت های تحمیل شده برزنان می رزمد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/evenements/article/jordanie-droits-des-femmes-abrogation-d-une-disposition-penale-01-08-17

تاریخ نشر 03/08/2017

قسمت بالایی صفحه