اُردن – جزأی مرگ (۴ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۴ حوت ۱۳۹۵)

فرانسه اعدام پانزده تن را از سوی مقامات اُردنی بتاریخ ۴ مارچ مصادف به ۱۴ حوت، تقبیح می کند.

JPEG

فرانسه از مقامات کشور اُردن می خواهد تا یک روند استهمالی را بمنظور الغاء مطلق محکومیت به سزای مرگ راه اندازی نماید.

فرانسه برمخالفت دائمی خود با پدیده جزأی مرگ که درهرکجا و تحت هر شرایطی اعمال گردد، تأکید مجدد می ورزد. فرانسه در راستای محو جهانی جزأی مرگ متعهد است.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/evenements/article/jordanie-peine-de-mort-04-03-17

تاریخ نشر 07/03/2017

قسمت بالایی صفحه